THÔNG BÁO BĐG HÀNG VPHC NGÀY 08/5/2018

THÔNG BÁO VÀ QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ