THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QKT MỦ CAO SU NGÀY 14/6/2019

THÔNG BÁO VÀ QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ