THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ NGÀY 27/5/2019

THÔNG BÁO VÀ QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ