THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ NGÀY 22/5/2019

THÔNG BÁO VÀ QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ