THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ NGÀY 17/06/2020

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ