THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ NGÀY 13/5/2019

THÔNG BÁO VA QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ