THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ NGÀY 13/03/2020

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ