THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ NGÀY 08/8/2019

THÔNG BÁO VÀ QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ