THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ NGÀY 07/11/2018

THÔNG BÁO VÀ QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ