THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ NGÀY 05/3/2019

THÔNG BÁO VÀ QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ