THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ NGÀY 04/12/2018

THÔNG BÁO VÀ QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ