THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ NGÀY 01/07/2020

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ