Báo cáo Bộ công thương

Số lượng truy cập: 20.579
Số người bán:
|_Tổng số trên hệ thống: 146
|_Số lượng người bán mới: 3
Số lượng sản phẩm:
|_Tổng số sản phẩm (SKU): 384
|_Số sản phẩm đăng bán mới: 40
Số lượng giao dịch:
|_Tổng số đơn hàng: 25
|_Tổng số đơn hàng thành công: 10
|_Tổng số đơn hàng không thành công: 15
Tổng giá trị giao dịch: 100.580.875.726