Báo cáo Bộ công thương

Số lượng truy cập: 184.257
Số người bán:
|_Tổng số trên hệ thống: 103
|_Số lượng người bán mới: 77
Số lượng sản phẩm:
|_Tổng số sản phẩm (SKU): 236
|_Số sản phẩm đăng bán mới: 201
Số lượng giao dịch:
|_Tổng số đơn hàng: 180
|_Tổng số đơn hàng thành công: 117
|_Tổng số đơn hàng không thành công: 63
Tổng giá trị giao dịch: 647.119.129.992