Báo cáo Bộ công thương

Số lượng truy cập: 55.728
Số người bán:
|_Tổng số trên hệ thống: 226
|_Số lượng người bán mới: 9
Số lượng sản phẩm:
|_Tổng số sản phẩm (SKU): 796
|_Số sản phẩm đăng bán mới: 68
Số lượng giao dịch:
|_Tổng số đơn hàng: 39
|_Tổng số đơn hàng thành công: 33
|_Tổng số đơn hàng không thành công: 6
Tổng giá trị giao dịch: 170.334.000.281