Báo cáo Bộ công thương

Số lượng truy cập: 266.865
Số người bán:
|_Tổng số trên hệ thống: 250
|_Số lượng người bán mới: 33
Số lượng sản phẩm:
|_Tổng số sản phẩm (SKU): 942
|_Số sản phẩm đăng bán mới: 214
Số lượng giao dịch:
|_Tổng số đơn hàng: 181
|_Tổng số đơn hàng thành công: 145
|_Tổng số đơn hàng không thành công: 36
Tổng giá trị giao dịch: 590.131.761.060