Báo cáo Bộ công thương

Số lượng truy cập: 41.110
Số người bán:
|_Tổng số trên hệ thống: 49
|_Số lượng người bán mới: 23
Số lượng sản phẩm:
|_Tổng số sản phẩm (SKU): 89
|_Số sản phẩm đăng bán mới: 54
Số lượng giao dịch:
|_Tổng số đơn hàng: 40
|_Tổng số đơn hàng thành công: 29
|_Tổng số đơn hàng không thành công: 11
Tổng giá trị giao dịch: 180.977.471.623