Báo cáo Bộ công thương

Số lượng truy cập: 320.286
Số người bán:
|_Tổng số trên hệ thống: 202
|_Số lượng người bán mới: 59
Số lượng sản phẩm:
|_Tổng số sản phẩm (SKU): 630
|_Số sản phẩm đăng bán mới: 286
Số lượng giao dịch:
|_Tổng số đơn hàng: 249
|_Tổng số đơn hàng thành công: 137
|_Tổng số đơn hàng không thành công: 112
Tổng giá trị giao dịch: 626.278.389.727