VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về nguyên tắc, trình