NHƯỢNG BÁN QUYỀN KHAI THÁC MỦ CAO SU CỦA CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG. ĐẤU GIÁ 14H30 NGÀY 30/5/2022