THỬ NGHIỆM: Vật tư thu hồi từ gói 16A của Ban QLDA Đầu tư xây dựng

Cuộc đấu giá đã kết thúc!