Thử nghiệm: Tàu Hàm Luông 02 của Công ty CP VTXD Đường thủy Petrolimex

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!