THỬ NGHIỆM ĐG NGÀY 23/7/2021: Lô cáp đồng không còn sử dụng của VNPT Tây Ninh

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!