[THỬ NGHIỆM 6] Đấu giá 100 túi xách da các loại

Cuộc đấu giá đã kết thúc!