[THỬ NGHIỆM 5] Đấu giá xe máy SH Việt đời 2013 mang BKS: 29P1-343.76

Cuộc đấu giá đã kết thúc!