[THỬ NGHIỆM 4] Đấu giá 100 bộ bàn ghế văn phòng

Cuộc đấu giá đã kết thúc!