Thử nghiệm: 38 vỏ container của Công ty CP Vận tải biển ABC

Cuộc đấu giá đã kết thúc!