[THỬ NGHIỆM 3] Đấu giá QSDĐ và tài sản gắn liền trên đất tại Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Cuộc đấu giá đã kết thúc!