Tài sản đấu giá thử nghiệm số 02 – Ngày 05/02/2021