Tài sản đấu giá thử nghiệm số 01 – Ngày 05/02/2021