Lô acquy đã qua sử dụng, hư hỏng các loại của Viễn thông Quảng Trị. Đấu giá 14h30 ngày 20/5/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!