Ảnh mặt trước CMND/ CCCD
Ảnh mặt sau CMND/ CCCD
Ảnh trang đầu hộ chiếu
Ảnh ĐKKD
HIển thị chính sách bảo mật và nội quy đấu giá