Quy chế

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN TRÊN WEBSITE DAUGIABTN.COM

Căn cứ: Bộ Luật Dân sự năm 2015; Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có hiệu lực ngày 01/7/2017; Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản; Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống đấu giá trực tuyến trên Website daugiabtn.com như sau:     CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục của hoạt động đấu giá trực tuyến

Đọc tiếp »