THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ NGÀY 25/09/2020

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ