THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ NGÀY 23/12/2019

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ

DANH MỤC TÀI SẢN