THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ NGÀY 13/01/2020

THÔNG BÁO VÀ QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

DANH MỤC TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ