THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ NGÀY 10/5/2019

THÔNG BÁO VÀ QUY CHẾ ĐẤU GIÁ