THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ NGÀY 06/08/2020

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ