THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QKT MỦ CAO SU NGÀY 26/6/2019

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

THÔNG BÁO VÀ QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ