THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QKT MỦ CAO SU NGÀY 25/6/2019

THÔNG BÁO VÀ QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ