THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ NGÀY 30/01/2019

THÔNG BÁO VÀ QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ