THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ NGÀY 18/7/2019

THÔNG BÁO NIÊM YẾT BÁN ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ