THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ NGÀY 16/03/2020

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

DANH MỤC TÀI SẢN